Regulamin

Dzień dobry!

Nazywam się Agnieszka Misiak i jestem twórcą produktów elektronicznych oraz usług, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem http: //kursyonline.agnieszkamisiak.pl

Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Sklep zarejestrowany jest na następujące dane: Firma Szkoleniowa SET Agnieszka Misiak, Dobieszków 5e, 92-701 Łódź, NIP: 7292336790.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail:

kontakt@agnieszkamisiak.pl. Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Agnieszka

Regulamin sprzedaży

I Najważniejsze informacje

 1. Produkty są sprzedawane przez Agnieszkę Misiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Szkoleniowa SET Agnieszka Misiak, Dobieszków 5e 92-701, NIP: 7292336790; e-mail: kontakt@agnieszkamisiak.pl
 2. Podstawowe pojęcia:
  1. Kupującym jest osoba dokonująca zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
  2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
  3. Produkt – produkty elektroniczne i usługi oferowane przez Sprzedawcę;
  4. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
  5. Usługa – Usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa szkoleniowa/konsultacje;
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;
  7. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż;
  8. Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 1. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Kupującego (o ile z opisu produktu lub indywidualnych ustaleń nie wynika inaczej).
 2. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 781-173-38-52.
 4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu, a także dodatkowe indywidualne ustalenia – o ile zostały poczynione.
 5. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu. W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień a Regulaminem lub opisem produktu, wiążące są indywidualne uzgodnienia.

II Zasady zakupu produktu, czyli jak złożyć zamówienie 

 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, należy:
  1. wybrać produkt (który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie) i dodać go do koszyka,
  2. następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami, 
  3. uzupełnić formularz zamówienia,
  4. zaakceptować Regulamin i dokonać płatności,
  5. po dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

III Zasady płatności za produkt, czyli jak opłacić zamówienie 

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) za pośrednictwem platformy Przelewy 24 lub za pomocą płatności BLIK.
 2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni.  
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Kupującego automatycznie.

IV Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt

 1. Szczegółowe warunki dot. realizacji umowy opisane są w opisie produktu oraz w niniejszym Regulaminie. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu. 


Produkty elektroniczne (m.in. nagrania wideo, kursy on-line)

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego produkt elektroniczny, dostęp do produktu zostanie udzielony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności. Produkt będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika. Dodatkowo, produkt lub dostęp do produktu (platformy) będzie przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 2. W przypadku produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty, w ramach których treści z uwagi na specyfikę produktu będą udostępniane systematycznie – produkt ten zostanie udostępniony Kupującemu zgodnie z przewidzianym harmonogramem. 
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/nagrań na żywo, Kupującemu zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i opisu produktu (np. przed rozpoczęciem kursu lub przed rozpoczęciem webinairu/nagrania na żywo).

Szkolenia/Warsztaty (m.in. szkolenia weekendowe on-line)

 1. Dokonując zakupu dostępu do szkoleń/warsztatów, zwanych dalej wydarzeniami, Kupujący zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.  
 2. Szczegółowe informacje dot. terminu, harmonogramu i programu znajdują się w opisie produktu (opisie wydarzeń). 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian w programie, zmian terminów i trenerów / wykładowców poszczególnych zajęć w ramach Usługi Szkoleniowej dotyczącej otwartych szkoleń weekendowych online, na co Kupujący wyraża zgodę (nie dotyczy Konsumentów).
 4. Cena usługi szkoleniowej obejmuje udział w zajęciach, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia.
 5. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w kursie.
 6. W przypadku gdy Kupujący wykupił dostęp do wydarzenia, ale nie może w nim uczestniczyć, Kupujący ma prawo do przekazania dostępu do wydarzenia inne osobie.
 7. Chcąc skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej, Kupujący musi:
  1. powiadomić Sprzedawcę o tym co najmniej na 48 godzin przed terminem planowanego wydarzenia i przekazać mu informacje, o których mowa w ust. 2;
  2. wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać dostęp do wydarzenia w celu uwzględnienia jej na liście Uczestników i udzielenia koniecznych dostępów przez Sprzedawcę.
 1. Dostęp do szkoleń/warsztatów weekendowych jest udzielany na okres 48 godzin licząc od dnia zakończenia szkolenia/warsztatu, chyba że z opisu produktu wynika inaczej.
 2. We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelkie pytania, problemy) Uczestnicy powinni kontaktować się drogą mailową kontakt@agnieszkamisiak.pl.

Webinary (na żywo) oraz nagrania z webinaru

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do webinaru, Sprzedawca umożliwia Kupującemu udział w webinarze. 
 2. Kupujący otrzyma link do platformy, na której będzie odbywał się webinar w terminie wynikającym ze specyfiki i opisu produktu (nie później niż przed rozpoczęciem webinaru). 
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do nagrania z webinaru lub innego wydarzenia, Kupujący otrzyma dostęp do nagrania niezwłocznie po zakończeniu webinaru – jednak nie później niż w terminie 2 dni od zakończenia.
 4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (m.in. siła wyższa, problemy techniczne związane z internetem), niemożliwe będzie przeprowadzenie webinaru w ustalonym terminie, nagranie z webinaru zostanie udostępnione niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od planowanej daty webinaru. 
 5. Dostęp do nagrań z webinaru jest udzielany na okres 12 miesięcy licząc od dnia zakupu dostępu do produktu. 

Konsultacje

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego terminu ze Sprzedawcą.

V Odstąpienie od umowy, czyli kiedy i jak mogę odstąpić od umowy (dotyczy Konsumentów)

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.


Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 1. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie produktów elektronicznych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. W przypadku jakości świadczonych usług, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.
 7. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie. 

VII Warunki techniczne

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Dostęp i korzystanie z produktów możliwe jest dla Użytkowników korzystających z dowolnego systemu operacyjnego (brak w tym zakresie szczególnych wymogów technicznych), na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (brak szczegółowych wymagań technicznych). Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. 
 3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Zoom).
 5. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 6. W przypadku gdy opis produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Kupującego aktywnego konta na ww. platformach.
 7. Do złożenia zamówienia i korzystania z produktów konieczne jest założenie Konta Użytkownika. 
 8. W celu zakupu produktu/uzyskania dostępu do niego, strony zawierają nieodpłatną umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Sprzedawca tworzy dla Kupującego podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Kupujący podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła. 
 9. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. W ramach Konta Użytkownika, Kupujący ma możliwość śledzić historię zamówień, wprowadzać zmiany danych, korzystać z zakupionych produktów.
 10. Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Kupujący wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

VIII Siła wyższa

 1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Sprzedawcy, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, zaprzestanie funkcjonowania sieci Internet, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. Sprzedawca uprawniony będzie do powoływania się na siłę wyższą jedynie w sytuacji, w której niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, poinformuje o powyższym drugą stronę, w sytuacji w której posiądzie przekonanie, że zdarzenie to uniemożliwia lub znacznie utrudnia wykonanie umowy.

IX Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy bądź innemu podmiotowi, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  
  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 5. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 
  1. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
  2. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 
 6. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt,w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.

X Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji (dot. Konsumentów)
  1. Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
  2. W przypadku Kupujących zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
   1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
   2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
   3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo,
  3. w przypadku innych Klientów, mają oni możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.
 6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).  

Dane do kontaktu: Agnieszka Misiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Szkoleniowa SET Agnieszka Misiak, Dobieszków 5e, 92-701 Łódź, NIP: 7292336790.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Agnieszka Misiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Szkoleniowa SET Agnieszka Misiak, Dobieszków 5e, 92-701 Łódź, NIP: 7292336790.

Odstępuję od umowy z dnia*… następujących rzeczy/*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres konsumenta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnic

Copyright © 2020 kursyonline.agnieszkamisiak.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea Regulamin